พ.ค. 30

01.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

NameSizeHits

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=82

พ.ค. 30

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

NameSizeHits
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2-2557143.9 KB154
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.10 โครงการพัฒนาระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักคอมพิวเตอร์ 2.2 MB98
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1/2557 132.3 KB111
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 4.7 MB91
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.13 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25557.8 MB81
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.2 แผนที่ยุทธศาสตร์100.2 KB134
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2556-2560274.1 KB126
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.3 รายงานการประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556275.8 KB116
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.4 แผนปฏิบัติการสน.คอม.ประจำปี2557.6.3 MB88
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.5 รายงานโครงการพัฒนาต่อยอด E-learning 203.9 KB216
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.6 รายงานโครงการระบบการสอบออนไลน์ E-testing 1.7 MB161
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.7 รายงานประจำปี 9.9 MB86
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.8 โครงอนุรักษ์ภาพถ่ายเก่าในท้องถิ่น 5.9 MB92
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ระยะที่ 1) 2.6 MB92

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=84

พ.ค. 30

02.การผลิตบัณฑิต

NameSizeHits

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=86

พ.ค. 30

2.1 มีระบบและกลไก การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

NameSizeHits

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=88

พ.ค. 30

2.2.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

NameSizeHits

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=91

พ.ค. 30

2.3.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

NameSizeHits

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=93

พ.ค. 30

2.4.(สกอ.)ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

NameSizeHits
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.1 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2556-2560274.1 KB95
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.2 แผนพัฒนาบุคลากร 2557442.0 KB104
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.3 คำสั่งเข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับต้น425.4 KB97
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.4 รายงานประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์10.3 MB112
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.4.1 แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร16.4 MB77
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.5 รายงานการประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2-2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2556282.2 KB122
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.6 เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์692.7 KB90
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.7 รายงานการประชุม ประจำภาคเรียน 2-2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557271.0 KB122
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.8 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25557.8 MB74
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.9 แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร10.3 MB73

Permanent link to this article: http://sar.nrru.ac.th/?p=95

Page 1 of 912345...Last »